Algemene voorwaarden

Aanvullende voorwaarden voor de ontwikkeling, terbeschikkingstelling en het gebruik van software voor online bedrijfstrainingenGedeponeerd KVK EindhovenNummer  68049382 Inhoudsopgave 
 1. Algemene bepalingen
 2. Ontwikkeldiensten
 3. Cloud Diensten
 1. ALGEMENE BEPALINGEN
 1. Definities
In deze aanvullende voorwaarden wordt verstaan onder:1.1     Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden voor dienstverlening van Bodel, gedeponeerd bij de KVK Eindhoven onder nummer 573 35109.1.2     Bodel: Bodel Academie B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 5481 KD Schijndel aan de Bunderstraat 22a, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68049382.1.3      Cloud Diensten: het online ter beschikking stellen van Modules op door of namens Bodel beheerde infrastructuur.1.4      IT Diensten: Cloud Diensten, Ontwikkeldiensten en/of On-Premise Diensten1.5      Modules: de door Bodel ten behoeve van Opdrachtgever te ontwikkelen en ter beschikking te stellen software voor online bedrijfstrainingen.1.6      On-Premise Diensten: het ter beschikking stellen van Modules door Opdrachtgever in staat te stellen ze te installeren op en gebruiken vanaf door Opdrachtgever beheerde infrastructuur.1.7      Ontwikkeldiensten: de ontwikkeling van Modules.1.8      Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Bodel opdracht geeft tot het leveren van IT Diensten als nader omschreven in de overeenkomst tussen Bodel en Opdrachtgever.1.9        Overeenkomst: de door Opdrachtgever met Bodel gesloten overeenkomst, strekkende tot de levering van IT Diensten door Bodel aan Opdrachtgever.  
 1. Toepasselijkheid
2.1        Deze aanvullende voorwaarden zijn, in aanvulling op de Algemene Voorwaarden, van toepassing indien Bodel in opdracht van Opdrachtnemer IT Diensten levert. In het geval van tegenstrijdigheden tussen deze aanvullende voorwaarden en genoemde algemene voorwaarden, prevaleren deze aanvullende voorwaarden.2.2        Indien enige bepaling van deze aanvullende voorwaarden (of de AlgemeneVoorwaarden) nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze aanvullendevoorwaarden volledig van kracht en treden Bodel en Opdrachtgever in overleg teneinde nieuwebepalingen ter vervanging  van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen  te komen, waarbijzoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordengenomen.2.3       Indien enige bepaling in dit hoofdstuk van deze aanvullende voorwaarden strijdig is met bijzondere bepalingen in de volgende hoofdstukken van deze aanvullende voorwaarden, dan prevaleren de toepasselijke bijzondere bepalingen.
 1. Duur en beëindiging van de Overeenkomst
3.1        De Overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin genoemde periode. Is geen periode opgenomen, dan wordt de Overeenkomst aangegaan voor een periode van 12 maanden en wordt deze, behoudens opzegging, telkenmale van rechtswege met deze periode verlengd. Een al dan niet verlengde Overeenkomst kan door Opdrachtgever en door Bodel slechts bij aangetekende brief worden opgezegd tegen het einde van de al dan niet verlengde looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De toepasselijkheid van art. 7:408 BW, eerste lid, is uitdrukkelijk uitgesloten.3.2       In aanvulling op artikel 13 lid 1 en  lid 2 van de Algemene Voorwaarden geldt dat Bodel de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien Opdrachtgever -al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd alsmede in het geval de zeggenschap over Opdrachtgever wijzigt, bijvoorbeeld door overname of wijziging in de eigendomsverhoudingen. Bodel is wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.3.3       Indien Opdrachtgever op het moment van enige vorm van ontbinding, ongeacht de grond daarvan, reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking, tenzij Bodel ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Bodel vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 1. Voorbehoud van rechten
Rechten tot gebruik van door Bodel ontwikkelde Modules worden aan Bodel steeds verleend onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 1. Medewerking door Opdrachtgever
5.1        Opdrachtgever verschaft Bodel steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en verleent alle medewerking. Opdrachtgever staat jegens Bodel in voor de juistheid en volledigheid van de door haar aan Bodel verstrekte gegevens en/of inlichtingen.5.2        Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Bodel staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft Bodel in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.5.3        Opdrachtgever draagt het risico van de selectie van de IT Diensten. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de door Bodel geleverde IT Diensten, de resultaten hiervan en de wijze waarop deze resultaten worden ingezet.
 1. Leveringstermijnen
Alle door Bodel genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Bodel bekend waren en worden zoveel mogelijk in acht genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Bodel niet in verzuim. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, treden Bodel en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg.
 1. Geheimhouding
7.1        Opdrachtgever en Bodel zullen geheimhouding betrachten van alle informatie waarvan een redelijk denkend persoon zal begrijpen dat het informatie van vertrouwelijke aard betreft. Als informatie van vertrouwelijke aard wordt in ieder geval beschouwd de inhoud van de Overeenkomst, alle informatie met betrekking tot de IT Diensten en de in dat kader door Bodel aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Modules en alle daaraan ten grondslag liggende ideeën en concepten die Bodel aan Opdrachtgever heeft meegedeeld of waarvan Opdrachtgever anderszins heeft kennis genomen.7.2        Opdrachtgever en Bodel zullen elkaars vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst. Het is een partij niet toegestaan om de van de andere partij ontvangen informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij voor andere doeleinden te gebruiken of aan een derde ter beschikking te stellen.7.3        Vertrouwelijke informatie van een partij zal pas aan werknemers of andere medewerkers van de ontvangende partij mogen worden verstrekt, nadat is zeker gesteld dat de betreffende werknemer of medewerker krachtens arbeidsovereenkomst of anderszins tot geheimhouding van de betreffende informatie gehouden is. Partijen zullen elkaar op elkaars verzoek van tijd tot tijd in het bezit stellen van een overzicht van de werknemers of andere medewerkers, die ingevolge deze bepaling vertrouwelijke informatie hebben ontvangen.7.4        De verplichtingen uit hoofde van deze bepaling zullen onverminderd voortduren voor een periode van 5 jaar na beëindiging van de Overeenkomst. Iedere partij zal alle door haar ontvangen vertrouwelijke informatie naar aanleiding van het eerste verzoek daartoe van de andere partij onverwijld retourneren, zonder daarvan in welke vorm dan ook een kopie te behouden.
 1. Intellectuele Eigendom
8.1       Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst door Bodel ontwikkelde of ter beschikking gestelde Modules of andere materialen zoals content, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan (“Materialen”), berusten uitsluitend bij Bodel of haar licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.8.2       Bodel zal Opdrachtgever verdedigen tegen aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat met door Bodel ter beschikking gestelde Modules en/of Materialen inbreuk wordt gemaakt op aan die derde toekomende rechten van intellectuele eigendom, op voorwaarde dat Opdrachtgever Bodel onverwijld informeert over het bestaan en de inhoud van dergelijke aanspraken en dat de Opdrachtgever Bodel de volledige vrijheid laat in het voeren van onderhandelingen daarover en/of het treffen van een regeling en/of het voeren van verweer in een eventuele procedure. Bodel zal de schadevergoeding, die in het kader van een door haar getroffen regeling met de betreffende derde is overeengekomen of in een eventuele procedure door de rechter aan de betreffende derde is toegekend, voor haar  rekening nemen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat door Bodel ter beschikking gestelde Modules of Materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Bodel een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, neemt Bodel, naar eigen keuze, de Module of het Materiaal tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terug, of draagt zorg dat de Opdrachtgever de Module of het Materiaal, of functioneel gelijkwaardige andere software of Materialen, ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere verplichting wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van enige verplichting tot vergoeding van door Opdrachtgever als gevolg van de inbreuk geleden schade, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bodel heeft geen enkele verplichting jegens Opdrachtgever indien de inbreuk het gevolg van wijzigingen in de Modules of Materialen die opdrachtgever zelf heeft aangebracht en/of van Materialen die Opdrachtgever zelf heeft aangeleverd.8.3       Bodel is nimmer gehouden tot het uitvoeren van enige dataconversie, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk met Opdrachtgever is overeengekomen.
 1. Aansprakelijkheid
9.1       De totale aansprakelijkheid van Bodel wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere met Opdrachtgever overeengekomen garantie- of vrijwaringsverplichting, is beperkt tot vergoeding van schade zoals in dit artikel uitgewerkt.9.2       Directe schade is beperkt tot maximaal 50 % van het bedrag van de voor de Overeenkomst bedongen prijs. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd gelijk aan of langer dan één jaar, dan wordt die bedongen prijs gesteld op 50% van het totaal van de vergoedingen bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Bodel, ongeacht de rechtsgrond, echter meer bedragen dan EUR 25.000 (vijfentwintigduizend euro).9.3       Indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Bodel verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.9.4       De in artikel 9.2 en artikel 9.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de statutaire bestuurders van Bodel.9.5       Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Bodel meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Opdrachtgever de verjaring voor het einde van deze termijn heeft gestuit.9.6       Het bepaalde in dit artikel 9 geldt mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Bodel zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
 1. Overige algemene bepalingen
10.1      De uit de Overeenkomst voor partijen voorvloeiende rechten en verplichtingen zijn niet overdraagbaar.10.2      De geschillen die tussen Bodel en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden, indien partijen er niet in slagen ze in der minne te schikken, beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag (onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort geding te vragen of conservatoire rechtsmaatregelen te treffen). Voor geschillen waarvan de betwiste waarde onder de 25.000 (vijfentwintigduizend) Euro valt is de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, bevoegd.
 1. ONTWIKKELDIENSTEN
 
 1. Toepassing
De in dit hoofdstuk “Ontwikkeldiensten” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze aanvullende voorwaarden, van toepassing indien Bodel Ontwikkeldiensten aan Opdrachtgever levert. 
 1. Uitvoering
12.1     Bodel zal zich inspannen om de door haar te verlenen Ontwikkeldiensten op een professionele en vakkundige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de afspraken die Bodel met Opdrachtgever heeft gemaakt.12.2     Als partijen overeenkomen dat bij de uitvoering van de Ontwikkeldiensten een iteratieve ontwikkelmethode gebruikt zal worden, aanvaarden partijen dat (i) de werkzaamheden bij aanvang niet worden verricht op basis van volledige of volledig uitgewerkte specificaties; en dat (ii) specificaties, die al dan niet bij aanvang zijn overeengekomen, tijdens de uitvoering van de Overeenkomst in goed overleg kunnen worden aangepast met inachtneming van de projectaanpak die bij de betreffende ontwikkelmethode hoort. Opdrachtgever aanvaardt het risico dat de betreffende Module niet noodzakelijkerwijs aan alle specificaties beantwoordt. Indien een of meer testmomenten worden overeengekomen zal uitsluitend getest worden op basis van objectieve, meetbare en vooraf overeengekomen criteria. Fouten of andere onvolkomenheden worden slechts hersteld indien het verantwoordelijke team daartoe besluit en worden binnen een volgende iteratie uitgevoerd. Indien hiervoor een extra iteratie nodig is, zijn de kosten daarvan voor Opdrachtgever. Bodel is na het uitvoeren van de laatste ontwikkelfase niet gehouden tot het uitvoeren van herstelactiviteiten ten aanzien van fouten of andere onvolkomenheden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.12.3     Wordt bij Ontwikkeldiensten geen iteratieve ontwikkelmethode gebruikt, dan zullen door Bodel ontwikkelde Modules overeenkomstig de daarvoor door partijen overeengekomen procedures door Opdrachtgever geaccepteerd worden. Ingebruikname van de Modules door Opdrachtgever mag hierbij worden gezien als een formele acceptatie. Kleine gebreken, waartoe worden gerekend gebreken die door hun aard en/of aantal bedrijfsmatige ingebruikname van de Modules redelijkerwijze niet in de weg staan, zullen geen reden tot onthouding van de acceptatie zijn. Bodel zal zich inspannen om gebreken, die in het kader van de acceptatietests door Opdrachtgever schriftelijk aan Bodel zijn meegedeeld, binnen twintig (20) werkdagen na ontvangst van deze mededeling te verhelpen. Dat geschiedt op kosten van Bodel indien de gebreken aan Bodel toerekenbaar zijn. Is dat niet het geval, dan komen de kosten van herstel voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal na schriftelijk bericht van herstel van gebreken een nieuwe acceptatietest uitvoeren op dezelfde wijze als in dit artikel12.3 is bepaald. De in dit artikel 12.3 beschreven procedure zal worden herhaald, totdat de Module door Opdrachtgever is geaccepteerd. 
 1. Medewerkers
Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst (tevens) eigen medewerkers zal inzetten, staat zij er jegens Bodel voor in dat deze medewerkers beschikken over de deskundigheid die voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs noodzakelijk is. Indien blijkt dat zulks niet het geval is, heeft Bodel het recht om van Opdrachtgever te verlangen dat de betreffende medewerkers worden vervangen door medewerkers die deze deskundigheid wel bezitten. Indien Opdrachtgever niet over zulke medewerkers beschikt, kan Bodel verlangen dat zij op eigen kosten externe deskundigheid inhuurt.
 1. CLOUD DIENSTEN
 1. Toepassing Cloud Diensten
De in dit hoofdstuk “Cloud Diensten” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van toepassing indien Bodel Cloud Diensten aan Opdrachtgever levert.
 1. Omschrijving van de Cloud Dienst
15.1    Bodel zal Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Cloud Diensten verlenen. Hiertoe zal Bodel aan Opdrachtgever de URL verstrekken naar de locatie waar de betreffende Module draait. Tevens zal Bodel aan Opdrachtgever verstrekken een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee de Module door een eindgebruiker kan worden beheerd.15.2    Opdrachtgever heeft het niet-exclusieve en niet overdraagbare recht om de Cloud Diensten door haar medewerkers te laten gebruiken ten behoeve van de bedrijfsvoering van Opdrachtgever. Dit gebruiksrecht geldt voor het aantal medewerkers dat in de Overeenkomst is gespecificeerd. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om anderen dan de medewerkers van Opdrachtgever de Cloud Diensten te laten gebruiken: Opdrachtgever mag de Cloud Diensten dus niet aan derden ter beschikking stellen of wederverkopen.15.3    Indien Bodel met Opdrachtgever een SLA is overeengekomen, zal Bodel de Cloud Diensten verlenen overeenkomstig de serviceniveaus, die zijn opgenomen in de SLA.15.4    Behoudens voor zover in de SLA uitdrukkelijk anders is bepaald, worden de Cloud Diensten ‘as is’ aan Opdrachtgever geleverd, dus zonder enige garantie. Bodel zal zich inspannen om eventuele fouten in de Cloud Diensten overeenkomstig de bepalingen van de SLA op te lossen, maar kan niet garanderen dat alle fouten worden hersteld.15.5    Bodel heeft het recht wijzigingen in de Cloud Diensten door te voeren ter verbetering van de functionaliteit daarvan. Indien het wijzigingen betreft die een nadrukkelijke impact hebben op het gebruik van de Cloud Diensten, zal Bodel Opdrachtgever daarvan vóór de wijziging op de hoogte stellen.
 1. Voorwaarden voor gebruik van de Cloud Diensten
16.1      Opdrachtgever dient zelf toe te zien en is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid, vertrouwelijkheid en het gebruik van de aan haar medewerkers ter beschikking gestelde gebruikersnamen en wachtwoorden. Opdrachtgever is verplicht om Bodel onmiddellijk te informeren bij enige constatering of vermoeden van misbruik van deze gebruikersnamen en wachtwoorden.16.2      Bodel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de in de Modules opgeslagen informatie die afkomstig is van Opdrachtgever. Opdrachtgever controleert deze informatie en draagt het risico van eventuele gebreken. Voor informatie die in de Modules is opgeslagen en die afkomstig is van Bodel, geldt dat Bodel zich zal inspannen om die informatie met zorg samen te stellen. Ook voor deze informatie geldt echter dat Bodel niet verantwoordelijk en aansprakelijk is voor onjuistheden, onvolledigheden en andere onvolkomenheden. De betreffende informatie wordt door Bodel dus ‘as is’ ter beschikking gesteld, zonder enige garantie.16.3      De Cloud Diensten mogen slechts worden aangewend voor legale en legitieme doeleinden. In het bijzonder is het Opdrachtgever niet toegestaan om:
 1. zich te gedragen in strijd met de wet;
 2. onrechtmatig jegens derden te handelen; of
 3. inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden.
16.4      Indien informatie die in de Modules is opgeslagen onrechtmatig is, dan zal Bodel prompt handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. In geen geval zal Bodel aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat handelen. Opdrachtgever vrijwaart Bodel ter zake eventuele aanspraken van derden die verband houden met de manier waarop de Opdrachtgever gebruik maakt van de Cloud Diensten.16.5      Opdrachtgever draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om het gebruik van de Cloud Diensten mogelijk te maken.16.6     Indien door Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Bodel gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 1. Onderhoud
Bodel behoudt zich het recht voor de Cloud Diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, herstel van fouten, aanpassing of verbetering van de computersystemen van Bodel of haar leverancier(s). Bodel zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en Opdrachtgever tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Bodel zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Cloud Diensten nimmer tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden zijn.
 1. Privacy
Partijen erkennen dat door het gebruik van de Cloud Diensten sprake is van het verwerken van persoonsgegevens en verbinden zich jegens elkaar tot het aangaan en naleven van een daartoe opgestelde verwerkersovereenkomst.
 1. ON PREMISE DIENSTEN
 1. Toepassing On Premise Diensten
De in dit hoofdstuk “On Premise Diensten” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van toepassing indien Bodel On Premise Diensten aan Opdrachtgever levert.
 1. Omschrijving van de On Premise Diensten
20.1      Indien Opdrachtgever On Premise Diensten heeft afgenomen, stelt Bodel de Modules op de overeengekomen wijze aan Opdrachtgever ter beschikking en, indien een door Bodel uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, zal Bodel de Modules bij Opdrachtgever installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Opdrachtgever de Modules zelf installeren en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.20.2      Opdrachtgever verkrijgt van Bodel het niet-exclusieve recht om de Modules uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie te gebruiken, door het aantal gebruikers dat in de Overeenkomst is genoemd. Dit recht is niet-overdraagbaar en evenmin heeft Opdrachtgever het recht om ter zake sub-licenties te verlenen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Modules te verkopen, te verhuren, te vervreemden, daarop beperkte rechten te verlenen of op andere wijze voor welk doel dan ook ter beschikking te stellen van een derde. De broncode van de Modules wordt niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, ook niet indien Opdrachtgever bereid is om daarvoor te betalen.20.3      Het in artikel 20.2 beschreven gebruiksrecht geldt voor de in de Overeenkomst genoemde duur. Is een Module voor bepaalde tijd aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, dan zal Opdrachtgever de Module na het einde van deze duur niet langer gebruiken en, op aanwijzing van Bodel, vernietigen (en van deze vernietiging aan Bodel schriftelijk mededeling doen).20.4      Artikel 16.2 is, mutatis mutandis, ook van toepassing op de informatie in Modules die On Premise ter beschikking worden gesteld.
 1. Onderhoud
Indien in de Overeenkomst is opgenomen dat Bodel de On-Premise ter beschikking gestelde Modules zal onderhouden, is Bodel uitsluitend tot dit onderhoud gehouden indien en zolang de Modules worden gebruikt in combinatie met LMS systemen die compatible zijn met de Modules. De door Bodel te verrichten onderhoudswerkzaamheden worden in de Overeenkomst gespecificeerd. 

Wat wil jij ontwikkelen op de Bodel Campus?